روزها در پی شب سپری میشود

چروکها روی چهره ام جولان میدهند

سپیدی روزگار موهایم را نوازش میدهد

ترافیک روزگار پشتم را خم میکند

زانوهایم دنباله دار تار میزنند

شانه هایم کوله بار درد را یدک میکشند

اما

خوشحالم

تو در قلبم هنوز رنگینی

شریانهایم با عشق تو جریان دارند

و

این

یعنی

زندگی

/ 0 نظر / 20 بازدید