روزگار بدیست

پاورچین آسته آسته

با زور تیغ و رگ

در قلبت نفوذ می کنند

با هزاران امید

دلت را با دلش پیوند میزنی

همین که نوبت رسیدن جوانه شد

یاد سم پاشی و هرس کردنشان می افتند

جوانه امید و عشق را از ریشه می زنند

و با غرور پاشنه بلندشان از خاطرات عبور می کنند

و

باز

پاورچین آسته آسته

قلبی دیگر

جوانه ای دیگر

...

/ 0 نظر / 22 بازدید