انسان ها دو گروهند:

گروهی چشمت می زنند

و

گروهی زخم بر دلت،

گروهی چشمشان شور است

و

گروهی زبانشان،

چشم شور را می توان تحمل کرد

اما زبان شور را هرگز...

/ 0 نظر / 12 بازدید