قبل از اینکه بخواهی در مورد من و زندگی من قضاوت کنی ،

کفش های من را بپوش و در راه من قدم بزن...

از خیابانها،کوهها و دشت هایی گذر کن که من کردم،

اشک هایی را بریز که من ریختم...

دردها،غمها و خوشی های من را تجربه کن...

سالهایی را بگذران که من گذراندم...

روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم...

دوباره و دوباره به پا خیز

و

مجددا همان راه سخت را قدم بزن،

همانطور که من انجام دادم...

بعد،

آن زمان می توانی در مورد من قضاوت کنی !!!

/ 0 نظر / 10 بازدید