از هیاهوی واژه ها خسته ام

من سکوتم را از اوراق سپید آموخته ام

آیا مرگ دلنشین ترین واژه ها نیست؟

تا چشم گشودم از چشم  زندگی افتادم

شبی!

شاید همین امشب

زیر نور این واژه ها خواهم نشست

نام خونسرد معشوقه ام را

عشقم را

بر حواس پنج گانه ام خال خواهم کوفت

و

هم زمان پایین آخرین برگ خاطراتم خواهم نوشت

پایان...

و

آخرین نگاهم را به طناب دار می اندازم

که حالا راهیست برای رسیدن به دلنشین ترین واژه...

/ 0 نظر / 12 بازدید