پادشاه در یک شب زمستان در کاخ به یکی از نگهبانان خود گفت:

سردت نیست؟

گفت:

عادت دارم

شاه گفت:

میگم برات لباس گرم بیارن.

شاه فراموش کرد،

صبح جنازه نگهبان را پیدا کردن که روی دیوار قصر نوشته بود:

من به سرما عادت داشتم،

وعده لباس گرمت مرا از پای در آورد...؟

/ 0 نظر / 15 بازدید